مواظبت بر نماز
روزى ملاّ عبدالله شوشترى به دیدن شیخ بهایى (953 - 1030 ه‍ .ق ) رفت ساعتى با وى به گفتگو پرداخت . در این موقع صداى اذان بلند شد. شیخ بهائى فرمود: در همین جا نماز بخوانید تا ما هم به شما اقتدا كنیم و از فیض نماز جماعت بهره مند گردیم .
ملاّ عبدالله مقدارى تاءمل كرد، پس از جا برخاسته بدون آنكه در منزل شیخ نماز جماعت بخواند به خانه خود رفت . یكى از دوستان و شاگردان خاص او كه حضور داشت ، پرسید: شما كه این قدر مقّید هستید نماز را اول وقت بخوانید چرا خواسته شیخ را اجابت نكردید و همانجا نماز نخواندید؟
پاسخ داد: در آن موقع كه شیخ چنین پیشنهادى كرد با خود فكر كردم ، آیا هرگاه شیخ پشت سر من نماز بخواند تغییرى در من ایجاد نمى شود. دیدم چنان نیست كه نفس من تغییرى در خود احساس نكند، لذا نماز نخوانده از خانه او بیرون آمدم .
63 - این هماهنگ ، این اتّحاد
مُفتى و رئیس دانشگاه (الازهر) مصر، در سالها پیش از انقلاب به حوزه علمیه قم وارد شد. در ضمن مذاكراتش با یكى از مراجع تقلید، عالم بزرگ از او سؤ ال كرد كه ما در سرزمینهاى خودمان مبتلا هستیم با موج مادیت و بى دینى و پراكندگى ، شما در سرزمینتان در مقابل این گرفتارى چه مى كنید؟ مى خواهم تجربیات شما را بدانم تا مسلمانها از تجربیات همدیگر استفاده كنند.
رئیس (الازهرا) در جواب گفت : روزى یكى از مستشرقین بزرگ اروپائى وارد قاهره شد. در دیدار از بناهاى قدیمى وارد یكى از بزرگترین مساجد قاهره شدیم . ظهر بود انبوه جمعیت در صفوف فشرده نماز جماعت با نظم خاصى مشغول عبادت بودند. دیدم این آقا با شگفتى خیره كننده نگاه مى كند. پرسیدم چه شده است ؟
- گفت : جبروت و عظمت این نماز و عبادت تمام بدنم را بلرزه در آورده ، این هماهنگى ، این اتّحاد.

دیباچه خرّم بهار است نماز
راهى به سوى حریم یار است نماز
در معركه نبرد با استكبار
فریاد بلند روزگار است نماز
((مشفق كاشانى ))برچسب ها :
مواظبت بر نماز روزى ملاّ عبدالله شوشترى به دیدن شیخ بهایى (953 - 1030 ه‍ .ق ) رفت ساعتى با وى به گفتگو پرداخت . در این موقع صداى اذان بلند شد. شیخ بهائى فرمود: در همین جا نماز بخوانید تا ما هم به شما اقتدا كنیم و از فیض نماز جماعت بهره مند گردیم . ملاّ عبدالله مقدارى تاءمل كرد ,  پس از جا برخاسته بدون آنكه در منزل شیخ نماز جماعت بخواند به خانه خود رفت . یكى از دوستان و شاگردان خاص او كه حضور داشت ,  پرسید: شما كه این قدر مقّید هستید نماز را اول وقت بخوانید چرا خواسته شیخ را اجابت نكردید و همانجا نماز نخواندید؟ پاسخ داد: در آن موقع كه شیخ چنین پیشنهادى كرد با خود فكر كردم ,  آیا هرگاه شیخ پشت سر من نماز بخواند تغییرى در من ایجاد نمى شود. دیدم چنان نیست كه نفس من تغییرى در خود احساس نكند ,  لذا نماز نخوانده از خانه او بیرون آمدم .(68) 63 - این هماهنگ ,  این اتّحاد مُفتى و رئیس دانشگاه (الازهر) مصر ,  در سالها پیش از انقلاب به حوزه علمیه قم وارد شد. در ضمن مذاكراتش با یكى از مراجع تقلید ,