علم و دانش توام با نماز
لكن الر سخوان فى العلم منهم و المومنون بما انزل الیك و ما انزل من قبلك و المقیمین الصلوة و الزكوة و المومن بالله و الیوم الاخر اولئك سنوتیهم اجرا عظیما. (1)
ترجمه : ولى استواران در دانش و مومنانى را كه به آنچه بر تو و پیش از تو نازل شده است ایمان آورده اند و نماز گزاران و زكات دهندگان و مومنان به خدا و روز قیامت را پاداش عظیمى خواهیم داد.
تفسیر آیه
در آیات گذشته (در این سوره شریفه نساء) به چند نمونه از خلافكارى هاى یهود اشاره مى كند و در برابر آن اعمال نا شایسته كیفرهائى را براى آنان بیان مى كند كه در این دنیا و آخرت دامن گیر آنها خواهد بود ولى در این آیه شریفه به واقعیت مهمى اشاره شده كه قرآن كرارا به آن تكیه كرده است و آن اینكه مذمت و نكوهش قرآن از یهود به هیچوجه جنبه مبارزه نژادى و طائفى ندارد، اسلام هیچ نژادى را به عنوان ((نژاد ))مذمت نمى كند بلكه نكوهشها و حملات آن تنها متوجه آلودگان و منحرفان است ،لذا در این آیه افراد با ایمان و پاكدامن یهود را استثسناء كرد، و مورد ستایش قرار داده و پاداش بزرگى كه آنها نوید مى دهد،و مى گوید:((ولى آن دسته از یهود كه در علم و دانش راسخنند و ایمان به خدا دارند و به آنچه بر تو نازل شده و آنچه بر پیامبران پیشین نازل گردیده ، ایمان مى آورند ما بزودى پاداش بزرگى به آنها خواهیم داد (لكن الرسخوان فى العلم منهم و المومنون یومنون بما انزل الیك و ما انزل من قبلك و المقیمین الصلوة و الموتون الزكوة و المومنون بالله و الیوم الاخر و اولئك سنؤ تیهم اجرا عظیما) پس طبق این آیه شریفه به آن دسته از یهویانى كه در علم و دانش راسخند و ایمان به خدا دارند و آنچه بر پیامبر صلى الله علیه و آله نازل شده ایمان مى آورند و نماز بپا مى دارند و زكات مى دهند و ایمان به آخرت دارند و خداوند هم به آنها مژده پاداش بزرگى مى دهد پس نتیجه گرفته مى شود كسانیكه در كنار علم و دانش خودشان همواره یاد خدا هستند و تكیه بر آن دارند همواره مورد ستایش خداوند قرار مى گیرند به همین دلیل مى بینیم كه جمعى از بزرگان یهود به هنگام ظهور پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و مشاهده دلائل حقانیت لا او به اسلام گرویدند و با جان و دل از آن حمایت كردند و مورد احترام پیامبر صلى الله علیه و آله و سایر مسلمانان بودند. (2) 

پی نوشت 
1- نساء آیه 162
2- تفسیر نمونه ج 4 ص 210برچسب ها :
علم و دانش توام با نماز ,  نماز وارتباط با دانش ,  دانش ,  نماز , 

موضوع :
نماز ,