اصل نماز
نماز، یاد خداست ، مقصود از این عبادت ، حقیقت آن است نه شكل ظاهرى . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمود: خداوند به نمازى كه شخص ، قلب خود را همراه بدنش حاضر نكند، نگاه نمى كند. (25) و فرمود: هر گاه نماز واجب مى خوانى ، آن را در وقت خود و چنان بخوان كه گویا از آن وداع مى كنى و آخرین نماز توست . (26) مهم ، حضور قلب و توجه باطنى است ، چگونگى نمازهاى اولیا دین و امامان كه پیش تر اشاره شد، گویاى آن است كه باید به حقیقت و باطن نماز توجه داشت . در حدیث است كه نماز، ستون دین است ، اگر پذیرفته شود اعمال دیگر هم پذیرفته مى شود و اگر رد شود، اعمال دیگر رد مى شود. نامهایى كه بر اجزاى نماز گذارده مى شود، مانند تكبیر، قرائت ، ذكر، ركوع ، سجود، تشهد، و سلام ، فقط نام ظاهر و صورت این اعمال نیست ، بلكه صورت حقیقت ، مورد نظر است . هر گاه عمل انسان با حقیقت تكبیر و سجود متضاد باشد، باید نام آن را تحقیر گذاشت نه تكبیر. آن چه كه از روایات بر مى آید، حقیقت نماز با شش معنا تحقق مى یابد:برچسب ها :
اصل نماز نماز ,  یاد خداست ,  مقصود از این عبادت ,  حقیقت آن است نه شكل ظاهرى . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمود: خداوند به نمازى كه شخص ,  قلب خود را همراه بدنش حاضر نكند ,  نگاه نمى كند. (25) و فرمود: هر گاه نماز واجب مى خوانى ,  آن را در وقت خود و چنان بخوان كه گویا از آن وداع مى كنى و آخرین نماز توست . (26) مهم , 

موضوع :
نماز ,