نماز
روح نماز
نماز باز دارنده از فحشا و منكرات است . نمازى كه از گناهان جلوگیرى نكند، عدمش به ز وجود!نماز و صلات از وصلت و پیوند است ، یا از زیارت و دیدار. حضرت امیر علیه السلام در تفسیر قد قامت صلواه فرموده : یعنى وقت دیدار یا رحمت فرا رسید.  پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله فرمود: هر كس ‍ نمازش او را از زشتى و گناه باز ندارد، از خدا دورتر مى شود. نماز كسى كه از نمازش اطاعت نمى كند نماز نیست . اطاعت نماز یعنى بازداشتن از گناه و زشتى . روایت است یكى از انصار همراه پیامبر نماز مى خواند، ولى مرتكب گناه مى شد. به پیامبر گفتند، فرمود: بالاخره روزى نمازش از گناه باز خواهد داشت چندى نگذشت كه توبه كرد!
امام صادق فرمود:
هر كس مى خواهد بداند نمازش قبول شده یا نه ، بنگرد آیا نمازش او را از فحشا و منكر باز داشته است یا نه ؟ به هر مقدار كه باز داشته ، همان مقدار از نمازش پذیرفته شده است نماز بى روح تاثیرى در جلوگیرى از گناه ندارد. و این حقیقتى قرآنى است . نمازى كه خاصیت بازدارندگى از گناه را نداشته باشد، تنها شكلى از نماز و اسكلتى بى روح است . هر مقدار كه نماز روح داشته باشد، تاثیر گذار است . نماز بى روح نوعى نفاق است . نفاق آنست كه خشوع اندام ، بیش از خشوع دل و درون باشد. هر مقدار از نماز كه فاقد روح باشد، به سوى خدا بالا نمى رود. آیات و روایات نشان مى دهد نماز، تنها اعمال و حركات ظاهرى نیست .برچسب ها :
نماز روح نماز نماز باز دارنده از فحشا و منكرات است . نمازى كه از گناهان جلوگیرى نكند ,  عدمش به ز وجود!نماز و صلات از وصلت و پیوند است ,  یا از زیارت و دیدار. حضرت امیر علیه السلام در تفسیر قد قامت صلواه فرموده : یعنى وقت دیدار یا رحمت فرا رسید. (11) پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله فرمود: هر كس ‍ نمازش او را از زشتى و گناه باز ندارد ,  از خدا دورتر مى شود. نماز كسى كه از نمازش اطاعت نمى كند نماز نیست . اطاعت نماز یعنى بازداشتن از گناه و زشتى . روایت است یكى از انصار همراه پیامبر نماز مى خواند ,  ولى مرتكب گناه مى شد. به پیامبر گفتند ,  فرمود: بالاخره روزى نمازش از گناه باز خواهد داشت چندى نگذشت كه توبه كرد! امام صادق فرمود: هر كس مى خواهد بداند نمازش قبول شده یا نه ,  بنگرد آیا نمازش او را از فحشا و منكر باز داشته است یا نه ؟ به هر مقدار كه باز داشته ,