سلام
ابئالفضل جان خوبی؟
برای چت با من به این ادرس بیا:reza14.chata.irاگه امشب اومدی از ساعت8تا8.30من توچت ستم اگه فردا اومدی از ساعت9تا11من توچت هستم.
التماس دعا