سیماى نور
وقتى تیرى در جنگ اُحد به پاى مبارك على علیه السّلام فرو رفته بود، خواستند آن را بیرون آورند، بطریقى كه درد آن بر حضرت اثر نكند. صبر كردند تا مشغول نماز شد آنگاه بیرون آوردند. پیوسته آن حضرت در هر شب هزار ركعت نماز مى گذارد و گاه گاهى از خوف و خشیّت الهى آن حضرت را غشى عارض مى شد1
شیر خدا شاه ولایت على
صیقل شَرْك خفّى و جَلىّ
روز اُحد چون صف هیجا گرفت
تیر مخالف به تنش جا گرفت
غنچه پیكان به گُل او نهفت
صد گُل محنت ز گل او شكفت
روى عبادت سوى محراب كرد
پشت به دردِ سر اصحاب كرد
خنجر الماس چو بند اختند
چاك به تن چون گلشن انداختند
صورت حالش چو نمودند باز
گفت كه سوگند بداناى راز
گز اَلَم تبغ ندارم خبر
گر چه ز من نیست خبر دارتر
((ملاّى جامى ؛))

1- منتهى الامال ، شیخ عباس قمى ؛، ج 1، ص 183.
برچسب ها :
نماز , 

موضوع :
نماز ,  بندگی ونماز ,